• Więcej informacji kontaktowych

30 lat funkcjonowania


30 lat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku


Obraz:

Kończąc ten rok tak bardzo trudny dla nas wszystkich, nie możemy przejść obojętnie wobec jubileuszu naszego Ośrodka Pomocy Społecznej, stąd kilka słów o nas i naszych działaniach przez te lata i ostatni czas.

Ośrodek powstał na mocy Uchwały Nr XI/67/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Prudniku z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.

Ośrodkiem w ciągu tych trzydziestu lat kierowali: Tadeusz Chrobak (01.05.1990 r.-30.06.2016 r.), Tadeusz Piątkowski (1.07.2016r.-28.02.2020 r.), Ewa Pawlinów (01.03.2020 r.-nadal.). Kadra pracowników na przestrzeni lat ulegała zmianie. Obecnie zatrudnionych jest 71 pracowników ( w tym 30 opiekunek środowiskowych ) oraz 3 specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych. Dodatkowo zatrudniani są specjaliści do usług specjalistycznych – 12 osób.

Pierwsza ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. wyłączyła zadania pomocy społecznej z zakresu zadań Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i przekazała je do kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tym samym ośrodki pomocy społecznej, których w Polsce funkcjonuje około 2.5 tyś. stały się jednostkami organizacyjnymi gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku, podobnie jak każdy inny ośrodek pomocy społecznej w Polsce jest jednym z pierwszych miejsc, w którym wsparcia szukają rodziny i osoby zmagające się z trudnościami. Przemoc, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych to jedne z wielu problemów, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy ośrodka.

Naszym celem jest skuteczne podejmowanie działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb. Dążymy w swoich działaniach do wzmacniania aktywności naszych Klientów z wykorzystaniem ich własnych zasobów i zasobów środowiska lokalnego.

Funkcjonowanie i realizacja zadań przez ośrodek pomocy społecznej związana jest nie tylko z podstawowym aktem normatywnym pomocy społecznej – ustawą o pomocy społecznej, ale również z innymi ustawami, które albo wprost nawiązują do pomocy społecznej albo mimo, że takich odniesień w nich nie ma, realizują cele pomocy społecznej np. ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o systemie oświaty, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą prawo energetyczne, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i wielu innych.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej to jedno z pierwszych miejsc gdzie udają się rodziny i osoby szukające wsparcia, zmagające się z różnorakimi trudnościami. Praca w Ośrodku nie należy do najłatwiejszych. Pracownicy niosą pomoc dzieciom, rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, chorym, a także ludziom, którzy przeżywają różnego rodzaju sytuacje kryzysowe: przemoc, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Poza przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawami świadczeń, Ośrodek realizuje szeroko rozumianą pracę socjalną, poprzez udzielanie, informacji wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, pobudzania, inspirowania społeczności lokalnej do działań samopomocowych np. poprzez wdrażanie w życie projektów socjalnych.

Z inicjatywy Gminy Prudnik wdrożyliśmy działanie Klubu Senior + , który bardzo prężnie funkcjonuje już od dwóch lat. Prowadzimy również placówkę wsparcia dziennego, dla dzieci które wymagają dodatkowego wsparcia.

W 2020 roku zainicjowaliśmy i kontynuujemy inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia rodzin, np., projekt „Rodzinne więzi”, „Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” w tym kolejna placówka wsparcia dziennego, tym razem w formie podwórkowej, oraz programy dla osób starszych i niepełnosprawnych jak „Opieka wytchnieniowa”, „Opieka 75+”, „Wspieraj seniora”, oraz wsparcie dla rodzin jakim jest program pomocy żywnościowej POPŻ.

W obecnym trudnym roku, zdominowanym przez pandemię zajmujemy się również koordynacją zadań realizowanych przez projekty z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, które są wsparciem dla prudnickich seniorów, np. praca kurierów społecznych, dożywianie seniorów poprzez dostarczanie darmowych gorących posiłków.

Aktualnie aplikujemy o nowe projekty i programy, które mogą wesprzeć naszych mieszkańców. Wyzwania przed jakimi stoi OPS wiążą się nie tylko ze wsparciem osób w trudnej sytuacji materialnej, ale przede wszystkim z organizacją usług dostosowanych do potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz realizacją wielu zadań i programów rządowych, które są skierowane nie tylko do osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Zależy nam na dostosowywaniu oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych oraz na budowaniu dobrego wizerunku szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Okres ostatnich 30 lat to radykalne zmiany w funkcjonowaniu ośrodka począwszy od zmian organizacyjnych, przejęcia do realizacji nowych zadań, oraz szereg zmian w zakresie regulacji prawnych. Na przestrzeni tych lat wydatnie rozwinęła się lokalna pomoc społeczna i sieć współpracy z różnymi podmiotami i społecznością lokalną. Pomoc społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia – samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, systemu opieki zdrowotnej, policji, oświaty i wielu innych instytucji i osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Tylko stała i systematyczna współpraca pozwala na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej. My za takie właśnie wsparcie ogromnie dziękujemy.

Na przestrzeni tych 30 lat Gminą Prudnik zarządzali : Jan Roszkowski ( 1990-1998 ), Zenon Kowalczyk ( 1998-2006 ), Franciszek Fejdych ( 2006-2018 ), Grzegorz Zawiślak ( 2018 – nadal ) - Dziękujemy serdecznie za wsparcie, zrozumienie i współpracę.
 

Na koniec pozwolę sobie, jako obecny Dyrektor tej jednostki, bardzo serdecznie podziękować moim poprzednikom, Panu Tadeuszowi Chrobakowi i Tadeuszowi Piątkowskiemu za lata pracy na rzecz mieszkańców i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz za to że pozostawili bardzo dobrze funkcjonującą jednostkę, z dobrze przygotowaną merytorycznie kadrą, pelną empatii dla drugiego człowieka, którzy potrafią działać wspólnie, są pełni zaangażowania i nie boją się wyzwań. Ta załoga daje gwarancję, że problemy mieszkańców są i będą jeszcze skuteczniej rozwiązywane.
Z drugiej strony zapewniam, że dołożymy wszelkich starań aby zwiększyć a także i poprawić możliwości oraz jakość świadczenia naszych usług i pomocy.
 

Z życzeniami kolejnych dziesiątek lat
Dyrektor OPS w Prudniku
Ewa Pawlinów

 

Obraz:Poprzedni tekst:

Publikacja: 12 Lis 2020r.

POPŻ - 2019 - efekty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019

Autor: Krzysztof Grzybowski

Następny tekst:

Publikacja: 15 Sty 2021r.

Informacja

Informacja o nowych świadczeniach w związku z COVID-19

Autor: Krzysztof Grzybowski

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2021.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje