• Więcej informacji kontaktowych

Statut

                                                                                                     STATUT

                                                           OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU

 

                                                                                                   Rozdział 1

                                                                                   Postanowienia Ogólne

 

     § 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku jest jednostką budżetową Gminy Prudnik utworzoną na podstawie uchwały nr XI/67/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Prudniku z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.

     § 2.1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku działa na podstawie przepisów prawa,
w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

4) niniejszego statutu.

      2. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku, jest realizacja zadań własnych i zleconych gminie, wynikająca z:

1) ustawy o pomocy społecznej;

2) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) ustawy o świadczeniach rodzinnych;

4) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

5) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

7) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

8) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

9) ustawy o systemie oświaty;

10) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;

11) ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

12) ustawy - Prawo energetyczne;

13) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

14) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających zastosowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ustaw szczególnych, w zakresie w jakim powierzają one Ośrodkowi realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do jego właściwości;

15) uchwał Rady Miejskiej w Prudniku;

16) zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień Burmistrza Prudnika.

    § 3. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku jest miasto Prudnik, a jego terytorialnym zakresem działania jest teren gminy Prudnik.

 

                                                                                                      Rozdział 2

                                                   Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

 

    § 4. Celem Ośrodka jest w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

     § 5. Ośrodek realizuje zadania gminy, w zakresie pomocy społecznej będące zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania nałożone ustawami, wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

     § 6.1. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej, samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

5) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi

przepisami;

6) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

7) koordynowanie opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej;

8) koordynowanie sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, obejmującej w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący;

9) realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa
w ustawie o pomocy społecznej;

10) realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie
o pomocy społecznej;

11) współdziałanie z organizacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;

12) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych;

13) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz w zakresie gospodarowania przydzielonymi środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości;

14) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby
i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;

15) zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych;

16) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego, działającego
w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie.

2. Zadania przekazane do realizacji mocą odrębnych ustaw, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków obejmują w szczególności:

1) realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2) realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów;

3) realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4) realizację zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5) realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie;

6) realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

7) realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

8) inne zadania określone w niniejszym statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

 

                                                                                                     Rozdział 3

                                                                                  Zarządzanie i organizacja

 

    § 7.1. Dyrektor Ośrodka kieruje jego pracą, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego działalność oraz czuwa nad jego mieniem.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Prudnika.

3. W ramach administrowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prudniku Dyrektor upoważniony jest do stanowienia przepisów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń służbowych.

4. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku w formie Regulaminu Organizacyjnego.

 

                                                                                                      Rozdział 4

                                                                                      Gospodarka finansowa

 

    § 8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

     § 9. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Miejską w Prudniku.

     § 10. Za prawidłowość wykorzystania środków finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku odpowiada jego Dyrektor.

 

                                                                                                      Rozdział 5

                                                                                    Postanowienia końcowe

 

     § 11. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje