• Więcej informacji kontaktowych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Pracownik socjalny tut. ośrodka, na podstawie zaświadczenia lekarskiego ustala ich zakres, okres oraz miejsce świadczenia miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej dnia 22 września 2005r.

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód wynosi:

 1. dla osoby samotnej mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 776 zł
 2. dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 600 zł na każdą osobę

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na Dział Usług Opiekuńczych tut. OPS.


Wymagane dokumenty

 • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 • oryginał zaświadczenia lekarza psychiatry o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (dokument pomocniczy)
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika


Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Logo

ul. Traugutta 10,
48-200 Prudnik
Telefon: +48 77 406 70 38-39
E-mail: ops@opsprudnik.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 10:00 oraz 13:30 - 15:00

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OPS Prudnik - 2024.

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje